از پرسپولیس تا مهسا

هما  سرشار
۵ فروردین ۱۴۰۲

هما سرشار از فعالیت‌ها خود در زمینه حقوق زنان و چگونگی تهیه کردن تاریخ شفاهی یهودیان ایران می‌گوید.