برنامه

برنامه نشست

خوش آمد گویی و برنامه کنفرانس

 • نتایج همه پرسی دیدگاه های تخصصی-مدنی در مورد گذار به مردم سالاری در ایران
 • پیشگامان جنش زن-زندگی-آزادی: جنبش زنان، جنبش کارگری، و اقلیتها
 • مکانیسم های انتقال صلح آمیز
  • بهره‌گیری از جناح‌های قدرت ایران و امکان‌سنجی تغییر
  • نیروهای مسلح قبل و بعد از انتقال قدرت
  • نقش عوامل اقتصادی در گذار
  • مدیریت انتقالی
 •  صداهایی از ایران: دیدگاه هایی درباره زن، زندگی، نهضت آزادی (ضبط شده از ایران؛ 45 دقیقه)
 • چشم انداز آینده ایران
  • حاکمیت فراگیر و ضمانت مردم سالاری پس از نظام کنونی
  • بازسازی ساختارهای اقتصادی-فن آوری 
  • محیط زیست و مدیریت منابع پس از نظام کنونی
  • سیاست خارجی پس از نظام کنونی
 • مبانی حقوقی و عدالت در دوران گذار
  • داد خواهی و عفو در دوران گذار
  • مسائل حقوقی کلیدی برای مدیریت انتقال 
  • قوانین موقت دوران گذار
  • فرآیندهای فراگیر برای تدوین قانون اساسی 
  • پیگرد و محاکمه  ناقضان حقوق بشر
   کمیته حقیقت و آشتی
 •  فناوری برای گذار به مردم سالاری
  • دسترسی به اینترنت
  • فناوری برای سازماندهی مردمی
 •  بسترهای سیاسی برای گذار دموکراتیک 
 •  تجربیات جهانی در گذار دموکراتیک 
 • گردآوری داده های حقوق بشر برای فرآیندهای قضایی 
 • مدیریت گذار  در ایران 
 •  دیدگاه‌های مردمی در مورد گذار: بررسی انتقادی همه‌پرسی گمان 
 • نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی
 •  نقش افکار عمومی جهانی
 • نقش رسانه‌ها
 •  چالش‌های گذار مردم سالار در دیدگاه تطبیقی
 • میزگردها
  • عدالت انتقالی و عفو
   • مبحث ۱ - عدالت برای خانواده‌های داغدار: منشور مطالبات حداقلی 
   • مبحث ۲ - برخورد با بازیگران رژیم: عفو تا کجا باید پیش برود؟
   • مبحث ۳ - استفاده از حقوق بین‌الملل برای تعقیب جرایم جدی حقوق بشر در ایران
  • دیدگاه‌های واقع‌بینانه برای انتقال قدرت
   • مبحث ۱ - سناریوهای واقعی برای انتقال قدرت: آنها چه هستند؟
   • مبحث ۲ - آیا مخالفان باید با رژیم یا برخی از عناصر آن مذاکره کنند؟
   • مبحث ۳ - تأثیر اقدامات مختلف مخالفان بر حمایت امنیتی و نظامی از انتقال
  • مبانی حقوقی و فرهنگی گذار
   • مبحث ۱ - توقیف دارایی‌های رژیم: اخلاق، مبانی قانونی و رویه
   • مبحث ۲ - آشتی ملی: چگونگی بازسازی انسجام اجتماعی پس از گذار
   • مبحث ۳ - دموکراسی به عنوان عمل: تحول فرهنگی از طریق آموزش
  • راهکارهای عملی برای انتقال قدرت
   • مبحث ۱ - عدم خشونت در مقابل مقابله: خط کجاست؟
   • مبحث ۲ - تاکتیک های دفاع شخصی زنان و گروهی در اعتراضات
   • مبحث ۳ - تاکتیک های تشویق فرار در نیروهای امنیتی
  • سازماندهی برای زن، زندگی، نهضت آزادی
   • مبحث ۱ - جنبش کارگری ایران: نیازها، مطالبات و پتانسیل‌های جنبش
   • مبحث ۲ - زن، زندگی، آزادی: رهبری زنان در یک جامعه مردسالار
   • مبحث ۳ - ساختن پل بین نسل ها: گرد هم آوردن نسل ۱۹۷۹ و GenZ
  • سناریوها و مسیرهای انتقال دموکراتیک
   • مبحث ۱ - فشار بین‌المللی و رژیم ایران: چه کمکی می‌کند؟ چه چیزی به جنبش آسیب می‌زند؟
   • مبحث ۲ - نقش اعتصابات در تسهیل گذار
   • مبحث ۳ - تاکتیک های مقاومت مسالمت‌آمیز
   •  اقلیت ها و آینده ایران
   • مبحث ۱ -  عدم برجستگی دیدگاه‌های اقلیت ها در گفتمان گذار
   • مبحث ۲ - مردم سالاری فراگیر در کشور چند قومیتی و متنوعی چون ایران
   • مبحث ۳ - مبانی اتحاد گروه‌های قومی و مذهبی مختلف ایران
  • ایجاد اعتماد و فراگیری 
   • مبحث ۱ - گفتمان فراگیر: غلبه بر اطلاعات غلط، ارتش‌های سایبری و ترول‌ها
   • مبحث ۲ - تعیین مرزها: چه کسی در جنبش است و چه کسی خارج از جنبش است؟
   • موضوع ۳ - درک دیدگاه دیگران: چگونه می‌توان یک روایت فراگیر برای تغییر ایجاد کرد
     
 • از استر تا تخت جمشید: منادیان زنان، زندگی، آزادی
 • حصول اطمینان از گنجاندن مطالبات و حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی در جنبش
 • چالش‌های کلیدی و راهکارهای گذار: پرسش‌های دشوار از گروه همبستگی