معرفی ماشین مبارزه - SOSIRAN

ایمان فروتن
۵ فروردین ۱۴۰۲

در حال حاضر تعداد زیادی پروژه های مختلف برای تسریع فروپاشی جمهوری اسلامی و مدیریت دوران گذار پس از تغییر رژیم وجود دارند که منفردین یا سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی در این پروژه ها فعالیت میکنند. همچنین روزی نیست که ایده ها و پیشنهادات خوب برای پروژه های جدید از طرف مخالفین جمهوری اسلامی پیشنهاد نشوند که نیاز به همفکری، همکاری و همیاری دارند.

شوربختانه اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از این پروژه ها و ایده های جدید آگاهی نداشته و لذا امکان همکاری ندارند.

ماشین مبارزه SOS IRAN نخستین کارزار سیستماتیک و پروژه محور است که با استفاده از بیش از ۲۲ سال تجربیات سیاسی و تکنولوژیکی برای همکاری و سازماندهی مخالفین جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده و هم اکنون آماده بهره برداری میباشد.

سیستم ماشین مبارزه SOS IRAN شامل چندین زیر سیستم میباشد که عبارتند از: شبکه مبارزان، شبکه پخش خبر گذاری های مردمی، شبکه پروژه های دوران فروپاشی و پروژه های دوران گذار، شبکه اعتماد، کنگره مجازی ایرانیان برون مرز، شورای عالی کنشگران سیاسی، سیستم ارزیابی شایستگی مبارزان، ابزار مبارزه و سیستم سازماندهی مخالفین جمهوری اسلامی.

www.sosiran.org
info@sosiran.org