گذار به قدرت غیر متمرکز سیاسی-اقتصادی در ایران

علی شوریده
۵ فروردین ۱۴۰۲

اقتصاد ایران دچار مشکل مزمن پایین بودن بهره‌وری است. در این سخنرانی به نمود های این پایین بودن بهره‌وری پرداخته ام. برای نمونه داده‌های بهره‌وری کلی عوامل تولید در سطح کلان در شصت سال گذشته را مورد بررسی قرار میدهم. سقوط قیمت نفت در سال ١٣۵۵، انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق و میلیتاریزه شدن اقتصاد ایران در اواخر دهه ٨٠ شمسی از نقاط عطف کم شدن بهره وری در ایران هستند. درصد مشارکت بسیار پایین زنان در بازار کار علیرغم رشد چشمگیر تحصیلات در دهه های اخیر از نمودهای دیگر پایین بودن بهره وری است. با استفاده از تغییرات سیاسی و اقتصادی اخیر مشکلات تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی را بیان کرده ام. در انتها با استفاده از مثالهایی بر مطلوبیت عدم تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی تاکید کرده ام.