اقتدار انتقالی

شهریار آهی
۵ فروردین ۱۴۰۲

شهریار آهی در مورد سه وظیفه‌ی گذار صحبت می‌کند که اگر وجود نداشته باشند، هرج و مرج پیش آمده و حکومت آینده به سرعت از کفایت ساقط می‌شود. از دید او این سه وظیفه عبارتند از: برقراری آرامش٬ به گردش درآوردن چرخ اقتصاد، و برگزاری انتخابات مشروع. وی معتقد است در نسل جدید سردمدار انقلاب «زن، زندگی، آزادی» تغییر فرهنگی شگرفی به وجود آمده که بازگشت‌پذیر نیست و تثبیت روح این انقلاب مساوات‌خواه و امروزی نیازمند برقراری آرامش٬ اقتصاد پایدار و برگزاری انتخابات آزاد واقعی است.