هویت اخلاقی رمز موفقیت گذار دموکراتیک

مجید زمانی
۵ فروردین ۱۴۰۲

یکی از نیازهای اصلی گذار به دموکراسی در ایران، ایجاد هویت یا هویت های جدید است. هویت هایی که جامعه ایران را برای عبور معقول و مطمئن به دموکراسی راهنمایی کند. در دنیای فعلی، شاخصه هویت ساز بیش از هر چیز، ارزش هاست. در زمانه ای نه چندان دور، هر پروژه یا سازمانی برای معرفی خود، افق کار، ماموریت و استراتژی های خود را معرفی می کرد. حالا همه قبل از هر چیز ارزش های خود را معرفی می کنند. خوبی ارزش ها اینست که قاعدتاً باید هم برای دوره گذار هم برای بعد از آن شمولیت داشته باشند. همبستگی و ائتلاف را آسان تر می کنند و میزانی است برای انسجام فکری و عملی گروه ها.

در این ارائه به دو ارزش کلیدی یکپارچگی (integrity) و برابری و برادری (equality) پرداخته شده. این دو ارزش با تغییراتی در ادبیات حکمرانی خوب تحت عناوین شفافیت و برابری دیده می شوند. این دو ارزش هم می تواند راهنمای استراتژی های دوره گذار باشد هم هویت مطلوب آینده را به نمایش بگذارد.