پرسش و پاسخ پانل زنان و اقلیتهای مذهبی

آسیه امینی
عرفان ثابتی
مرجان کی پور
هامون دولتشاهی
۶ فروردین ۱۴۰۲