کره جنوبی و اندونزی،‌مدلهایی برای گذار دموکراتیک در ایران

نادره شاملو
۵ فروردین ۱۴۰۲

 تجارب کره جنوبی و اندونزی تجارب مفیدی برای راهکارهای گذار دموکراتیک برای ایران ارایه می‌کنند