تکثر ملی-اتنیکی و حق تعیین سرنوشت

هیفاء اسدی
۵ فروردین ۱۴۰۲

حاکمیت مرکزگرا در قالب نظام های پادشاهی و اسلامی قرنی طولانی و مملو از تبعیض نژادی-اثنیکی را برای مردم اقالیم غیرفارس رقم زد. ریشه کن کردن نظام تبعیض نژادی-جنسیتی حاکمیت مرکزی، اعتراف به چند ملتی بودن ایران (Multi-Nation)، اعتراف به برابری انسانها فارغ از هویت و جنسیت و هرگونه تفاوت دیگر، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملتها، پایبندی به مواثیق جهانی حقوق بشر و برچیدن ساختار حاکمیت متمرکز، متوقف ساختن طرحهای نابودی محیط زیست رویکرد ما از مرحله پسا جمهوری اسلامی است.