قطعی اینترنت و ماهواره در ایران، دوران جنبش زن، زندگی آزادی- بیم‌ها و امیدها

علی‌اکبر موسوی
۵ فروردین ۱۴۰۲

شهروندان ایران کاهش دسترسی به اینترنت و قطع آن را بطور سیستماتیک و بی سابقه در ایران طی جنبش زن، زندگی آزادی را تجربه کردن. همزمان با درجات متفاوتی اختلالات در دسترسی به ماهواره نیز محسوس بود. آخرین وضعیت فنی سانسور و سرکوب رسانه ای از طریق پروژه موسوم به اینترنت داخلی همراه با راه حل های تجربه شده و در حال انجام برای مقابله با این روشهای غیر قانونی و غیر انسانی ارتباطات عمومی موضوع بحث ارائه پنل در دانشگاه استنفورد بود.