وضعیت کنونی و آینده‌ی محیط زیست

کاوه مدنی
۵ فروردین ۱۴۰۲

کاوه مدنی توضیح می‌دهد که اقتصاد کنونی ایران اقتصادی است که به دلیل عدم توسعه در بخش‌های صنعت و خدمات، بسیار به منابع طبیعی وابسته است و به توسعه‌ی پایدار و آینده نمی‌اندیشد. برای بهبود وضعیت محیط زیست٬ ایران نیاز به اقتصادی متنوع دارد. اقتصادی که بتواند خود را از منابع طبیعی منفک کند و فشار را روی منابع طبیعی بالاخص آب کاهش دهد و بتواند در بخش‌های دیگر اشتغال‌زایی کند. در برنامه‌ریزی برای آینده‌ی ایران محیط زیست باید اولویت پیدا کند. حاکمان باید دریابند که بدون محیط زیست سالم بقا در این کشور ممکن نیست و برقراری عدالت محیط زیستی بدون وجود سیستم شفاف ممکن نیست. محیط زیست با سایر بخش‌ها پیوند تنگاتنگ دارد٬ و بهبود آن باید همراه با بهبود اقتصاد، افزایش شفافیت٬ دموکرات کردن سیستم تصمیم‌گیری٬ و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های توسعه باشد.