سازماندهی جنبش‌های اقلیت‌ها

فریبا بلوچ
۵ فروردین ۱۴۰۲

رنج مردم بلوچستان یک روز نبوده که با یک‌بار گفتن از بین برود. مردم بلوچستان همیشه نادیده گرفته شده‌اند. هیچ کس لباس، فرهنگ و زبان بلوچستان رو نمی‌شناسد. زاهدان منطقه محروم نیست بلکه به عمد محروم نگه داشته شده.
بعد از قتل ژینا، تجاوز به یک دختر بلوچ توسط سرهنگ نیروی انتظامی مردم بلوچستان را هم به خیابان کشید و هنوز بعد از شش ماه در خیابان هستند. در هشت مهر در حین نماز جمعه با شلیک مستقیم بیشتر از ۱۰۰ نفر کشته شدند.
ولی جمهوری اسلامی با استفاده از کلیدواژه‌ه‌های قاچاقچی و تروریست هویت مردم بلوچستان را از آن‌‌ها گرفته در حالی که مافیای اصلی سوخت و مواد مخدر خود جمهوری اسلامی است. این گرفتن هویت از مردم بلوچستان باعث شده کشتار و دست‌گیری در آن منطقه هزینه سیاسی نداشته باشه.
رهبر اصلی جنبش مردم بلوچستان زنان بوده‌اند که بازگو کننده آمار کشته و دستگیر‌شده‌‌ها بودند و با حضور در خیابان حتی روحانیونی مثل مولوی عبدالحمید رو وادار به واکنش کردند.
مردم بلوچستان سهم بیشتر نمی‌خواهند فقط می خواهند شهروند درجه چندم نباشند.