جنبش زنان و فرآیند گذار

آسیه امینی
۶ فروردین ۱۴۰۲

جنبش زنان را از زمان مشروطه به بعد به چهار دوره می‌توان تقسیم کرد. ۱- مشروطه. ۲- انقلاب ۵۷. ۳- جنبش‌های زنان در دهه سوم انقلاب. و ۴- جنبش‌های بعد از سال‌های ۸۸ تمام جنبش‌‌های بعد از مشروطه دو در عنصر آگاهی (مدرسه سازی، حق تحصیل، راه‌اندازی نشریات) و برابری جنسیتی مشترک هستند و نداشته مشترک آن‌ها شکاف بین نخبگان و بدنه مردمی سنتی بوده است. دوره سوم که دوره شکوفایی زنان بوده دستاورد بسیار مهم برنامه ریزی هدف‌مند و مشارکت جمعی را داشت اما ساختار غیر دموکراتیک حاکم و سرکوب شدید مخصوصا بعد از سال ۸۸ جنبش زنان را پراکنده و زیرزمینی کرد و در دوره چهار کمپین‌های جدید به کمک شبکه‌ سازی‌های اینترنتی شروع شد. به این دلیل تصمیم‌گیری جمعی کم‌رنگ و در عوض به بدنه اجتماعی نزدیک شدند. انقلاب زن زندگی آزادی محصول همه این چهار دوره است که هم زنان در آن نقش‌ دارند و هم زنانگی و برابری‌خواهی آرمان‌های اصلی این جنبش هستند.