جمع آوری اطلاعات حقوق بشری برای فرایندهای قضایی

الن واینر
بیلی آلبرکت
عباس میلانی
۵ فروردین ۱۴۰۲

در این ویدئو، ناظر گفتگوی دکتر عباس میالنی با دو تن از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، پروفسور آلن واینر و پروفسور بیلی اولبریخت هستیم. پروفسور واینر وکیل برجسته وزارت امور خارجه ایاالت متحده بوده و همچنین در دادگاه بین المللی الهه نیز فعالیت داشته است. پروفسور اولبریخت نیز متخصص در حقوق بشر و احقاق حقوق پایمال شده مردم توسط رژیم های مستبد می باشد. پروفسور واینر با معرفی »پروژه بشر دوستانه ی دانشگاه استنفورد« در مورد راه اندازی برنامه ای زیر نظر این پروژه با گروه مطالعات ایرانشناسی استنفورد توضیح داد که چگونه در حال حاضر موارد نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می کنند. سپس پروفسور اولبریخت تشریح کرد که این برنامه دارای سه جزء اصلی جمع آوری شواهد، ذخیره سازی طوالنی مدت، و تایید اعتبار اطالعات و شواهد در مورد جرایم در حال ارتکاب در ایران میباشد و با توضیح جزئیات این برنامه یادآور شد که نیاز زیادی به همکاری با برنامه مطالعات ایرانشناسی دارند تا به شکلی متمرکز این شواهد بالقوه را گردآوری کنند. سپس دکتر میالنی با پیشنهاد برای جمع آوری مدارک و مستندات محکمه پسند، بر لزوم برگزاری وبیناری در این زمینه با دعوت از متخصصین، برای سازماندهی بیشتر تاکید کرد. پروفسور واینر با ذکر اینکه همه این تالش ها در تهیه پرونده ی جنایاتی علیه بشریت که در ایران اتفاق می افتد، بسیار اهمیت دارند، اشاره کرد که تردیدهایی نیز میتواند دررابطه با این مسئله وجود داشته باشد. وی با توجه به تجربهاش در الهه بهعنوان مشاور حقوقی سفارت ایاالت متحده معتقد بود که این شواهد در هماهنگی تالشهای بینالمللی برای صدور کیفرخواست بسیار مهم است و در نهایت، چنین تالشهایی میتوانند به ویژه برای حمایت از مردم در صحنه الزم بوده و به آنها اطالع دهد که دیگران در سراسر جهان چنین جنایاتی را میبینند و به آن اهمیت می دهند.